بینی قوزدار

از دیگر فاکتورهای زیبا شناختی بینی میزان قوز بینی یا پروژکشن است. معمولا قوز بینی افراد نرمال است ولی در بعضی افراد برجستگی و قوز بینی در آنها از حالت عادی بیشتر یا کمتر باشند. اغلب اوقات در جراحی بینی های قوز دار سعی می شود پروژکشن تغییر نکند. عــلت جراحی بینی های قوز دار غضروف طــــرفی فوقانی و استخوان بینی است .در عمل زیبایی توسط سوهان و اسـتئوتوم که ابزاری شبیه اسکنه است تراش داده و با چاقوی جراحی، قوز بینی کوچک میکنند.

بـرای کـوچـک کـردن استخوان بینی پهن در جراحی بینی های قوز دار ، با استئوتومی محل اتـصـال استـخـوان بینی و استخوان کامی را می شـکـنـنـد و دو اسـتخوان را با فشار به یکدیگر نزدیک می کنند. پس از تـراشـیدن قوز بینی نیز انجام میگرد چراکه پس از تراشیدن قوز ، سقف بینی شکافته میشود. در جراحی بینی های قوز دار ،زاویه بینی با تراشیدن تیغه بینی اصلاح میگردد برای کوچک کردن نوک بینی ،غضروف طرفی تحتانی تراش داده میشود.برای باریک کردن پره های بینی در جراحی بینی های قوز دار ،دو برش ۳ گوش در دوطرف بینی و در محل تلاقی با صورت ایجاد شده و سپس لبه های برش داده شده را به یکدیگر نزدیک کرده و بخیه میزنند.برای بزرگ کردن اجزاء بینی در صورت لزوم نیز از ایمپلنت های سیلیکونی و یا پیوند استخوان و غضروف استفاده میشود.

نکته: برخی اوقات پس از عمل جراحی بینی های قوز دار در داخل بینی اسپلینت(SPLINT) قرار داده میشود تا بینی شکل خود را حفظ کند. همچنین یک گازاستریل زیر بینی قرار داده میشود تا خونآبه های بینی را جذب خود کند. پس از برداشته شدن گچ برای کمک به خوابیدن ورم بینی چسب بینی زده می شود .

نکته دیگر در جراحی بینی های قوز دار ،قاعده بینی یا پره ها هستند که نیز مسئله مهمی است. بزرگی پره ها یا پهن بودن آنها می تواند به وسیله کوچک کردن پره ها از طریق جراحی برطرف شود.

social position