شكستگي های متعدد وکهنه

شكستگي بيني شايعترين شكستگي در صورت است چرا که استخوانهاي بيني نازك بوده و از سطح صورت برجسته ترند. بيمار دچار شكستگي بيني معمولا بدحال نيست و جااندازي اين شكستگي به خوبي با بستري كوتاه مدت قابل درمان است.

در گروه سني اطفال جهت پيشگيري از آسيب روحي يا بدشكلي هاي بعدي، درمان این شکستگی ها با بيهوشي عمومي كوتاه مدت انجام می شود .شكستگي هاي بيني بطور كلي به پنج دسته تقسيم مي شوند: يكطرفه، دوطرفه، فرونتال، لترال-فرونتال، خرد شده. دو نوع شكستگي خرد شده و لترال فرونتال مي توانند بصورت بيني زيني شكل تظاهر كنند كه اين دو نوع بهتر است هر چه زودتر جااندازي شود و توجه كافي به شكستگي تيغه بيني همراه به عمل آيد. جااندازي بقيه انواع شكستگي را مي توان بعد از رفع ادم به تعويق انداخت كه بهتر است قبل از روز هفتم بعد از شكستگي انجام شود. در شكستگي بيني توجه كاملي به شكستگي همراه تيغه بيني به عمل می آيد زيرا عدم توجه به اين مسئله عامل بسيار مهمي در بد شكلي هاي بعدي محسوب مي شود.

social position