شکستگی بینی جدید

  • ديو گرافي ساده در درمان شكستگي هاي بيني فاقد نقش است. تفسير راديوگرافي ساده به ميزان ٦٦٪ مثبت كاذب دارد.
  • افتراق شكستگي هاي قديمي از شكستگي هاي جديد از روي راديوگرافي ساده دشوار است.
  • از طرفي راديوگرافي ساده در شناسايي آسيب هاي غضروفي كه در كودكان شايع تر هم هستند ناتوان است.
  • بنابراين نماي راديوگرافي جانبي بيني به تنهايي براي كشف شكستگي كافي نيست.
  • سي تي اسكن بالاخص در مواردي كه شكستگي بيني همراه با ساير شكستگي هاي صورت باشد بسيار كمك كننده است.
social position