مکانیسم کرایو لیپولیز چیست

مکانیسم کرایو لیپولیز

(Cool Sculpting) چیست؟

سلولهای چربی سرمادیده دستخوش پدیده آپپتوزیس می گردند(در آپپتوزیس فشردگی کروماتین در حد مرحله 2 است). در واقع آپپتوزیس مرگ برنامه ریزی شده سلول چربی است که ضخامت لایه چربی به طور موثری کاهش می یابد.

در چه کشورهایی کرایو لیپولیزاستفاده می شود؟

در کشورهای ایالات متحده آمریکا, کانادا,اروپا,آسیا و اقیانوسیه(و هم اکنون ایران) به طور وسیعی استفاده می شود

چه تعداداز بیماران تاکنون تحت درمان با کرایو لیپولیز قرارگرفته اند؟

بیشتر از هشت میلیون  نفر در سراسر جهان تحت درمان با کرایو لیپولیز قرارگرفته اند.

بهترین دما برای ازبین بردن سلولهای چربی چه دمایی است؟

بهترین دمابرای ازبین بردن سلولهای چربی منهای 10 درجه می باشد به طوریکه تعدادسلولهای نابودشده تقریبا ده برابر سلولهای چربی در دمای منهای 5 می باشد.

بهترین میزان خلا و فشار منفی در وکیوم دستگاه کرایولیپولیز برای ازبین بردن سلولهای چربی چه مقدار می باشد؟

بهترین میزان خلا و فشارمنفی در وکیوم دستگاه بین منهای 60 تا 80 کیلوپاسکال می باشد به طوریکه تحقیقات نشان داده اند هر چه میزان خلا و فشار منفی وکیوم پایین تر باشد اثر دهی کرایو لیپولیزپایین تر است

ایمنی و راحتی کرایو لیپولیز:

کرایو لیپولیز ایمن است واساسا برای اکثر بیماران راحت می باشد. به طور تیپیک , بیماران به حد کافی راحت هستند که می توانند کار برروی کامپیوترو لپ تاپ را انجام دهند, موسیقی گوش کنندیا به اعمال طبیعی مثل کار یا ورزش بپردازند.منطقه تحت درمان ممکن است قرمز شود و حتی ممکن است است قرمزی چندین دقیقه و یا حتی چندین ساعت طول بکشد .

نزدیک به 50  مورد گزارش شده از(115 هزار درمان), بیماران تجربه درد را در طول و پس از درمان تجربه کردند. و در 100در صد بیماران درد در زمان بسیار کوتاهی فرو کش می کند.

چه اتفاقی برای سلولهای چربی مرده می افتد؟چه فرآیندی بدن برروی آنها انجام می دهد؟

سلولهای چربی مرده شکسته و بوسیله سلولهای ایمنی بدن حذف می شوند. چربی هایی که از سلولهای چربی مرده آزاد می شوند بوسیله کبد پردازش می شوند.

social position