کاشت مو به روش fit

کاشت مو طبیعی-fit

روش fit:

در کاشت مو طبیعی به این روش  وقتی فرد برا ی پیوند مراجعه می کند که بانک موی خوبی داشته باشد یکی از مهترین مزیت های این روش این است که برش و بخیه در این روش وجود ندارد و بعد از پیوند و عل کاشت مو طبیعی فرد بستری نمی شود.این روش با بی حسی موضعی انجام می شود نکته دیگری که در این باره باید ذکر کرد این است محلی که مو از آن برداشته می شود بعد از برداشت تغییری در آن محل دیده نمی شود و این محل پشت سر می باشد.

social position